Regels en criteria Voedselbank Moerwijk

Regels en criteria Voedselbank Moerwijk
Stichting Voedselbank Haaglanden en de Voedselbank Moerwijk hanteert de landelijke voedselbank norm. Wat houdt deze norm in?
Wij kijken naar het leefgeld dat iemand overhoudt. Onder leefgeld verstaan wij het bedrag dat overblijft als je bepaalde vaste lasten van het inkomen aftrekt. Onder vaste lasten verstaan wij huur, hypotheek, gas-water-licht, telefoonkosten (maximaal 54 euro), verzekeringen (excl. autoverzekering en reisverzekering). e.d.
Het bedrag dat onder de streep overblijft mag niet meer zijn dan ons normbedrag.

Graag geven we u even een rekenvoorbeeld:
Neem een gezin van 2 volwassenen en twee kinderen onder de 18 jaar. De som wordt: 130 + 85 + 85 + 85 + 85 = 470
Dit betekent dat dit gezin niet meer dan 470 euro per maand beschikbaar mag hebben voor voeding en kleding.
Met deze rekenhulp kan gecheckt worden of er aan onze norm voldaan wordt.

Let op! Een aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener.

Hieronder leest u een uitgebreidere uitleg van de regels en criteria voor het aanvragen van een voedselpakket bij de Voedselbank in Moerwijk.

1. Normbedragen

De normbedragen voor het aanvragen van een voedselpakket in 2018 zijn als volgt:

 • Basisbedrag per huishouden: € 130,-
 • Per persoon:€ 85,-
Aantal kinderen alleenstaand echtpaar/samenwonenden
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 470 555
4 555 640
5 640 725

Uitgangspunt is dat ieder huishouden 1 pakket ontvangt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket wordt met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Heeft u wekelijks leefgeld, dan berekenen we het maandbedrag door het weekbedrag te vermenigvuldigen met 4,3333.

Wanneer u leefgeld heeft, moet uw hulpverlener het actuele budgetplan meesturen.

2. Inkomsten

Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Voor inwonende (kostgeld verdienende) kinderen of andere familieleden gaan we uit van een bijdrage van € 200,- per persoon en we tellen bijvoorbeeld het kind gebonden budget ook mee.

Niet meegeteld worden:

 • inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag en kleine inkomsten uit hobby
 • vakantietoeslag
 • kinderbijslag
 • studiefinanciering inwonende kinderen
 • persoonsgebonden budget (PGB)
 • neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d.

3. Uitgaven

Bij de uitgaven tellen alleen de kosten mee van de personen van wie het inkomen is meegeteld. Kosten, die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget worden voldaan, tellen dus niet mee. De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:

 • Huur
 • Rente en aflossing hypotheek
 • Energie en water
 • Premie zorgverzekering
 • Het eigen risico van de zorgverzekering en eventuele niet te vergoede medische kosten tot een  maximum van € 50,- per volwassene
 • Premie overige verzekeringen (zoals: inboedel-, WA- en begrafenisverzekering). Tezamen met de zorgverzekering van de hoofdaanvrager tot een maximum van € 165 per maand
 • Telefoon, TV en Internet (werkelijke kosten met een maximum van € 54,– p.m.)
 • Kosten persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen voor een vast bedrag van € 42,-
 • Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald)
 • Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald)
 • Aflossing van schulden (schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen)
 • Kosten kinderopvang mits noodzakelijk
 • Kosten vervoer voor onder andere woon-werkverkeer en op medische gronden, maximaal € 25,-
 • Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden

Niet meegeteld worden:

 • Kosten van huisdieren
 • Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met spaarelement, voor zover niet verbonden aan de eigen woning

4. Hardheidsclausule

Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

Studenten krijgen geen voedselpakket
Studenten komen niet in aanmerking voor een voedselpakket omdat zij studiefinanciering krijgen en met een bijbaantje geld bij kunnen verdienen.

Disclaimer Regels en criteria Voedselbank Moerwijk
Ondanks dat we de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstellen kunnen de regels en criteria voor het beoordelen of iemand een voedselpakket van de Voedselbank in Moerwijk krijgt,veranderen. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van Stichting Voedselbank Haaglanden 

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar 
registratie@voedselbankhaaglanden.nl of neem op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Registratie van de Voedselbank Haaglanden via 0174-212000 (kiezen voor optie 2)

Of neem contact op met Bettelies Westerbeek via 070 221 211 3 of pastor@geloveninmoerwijk.nl 

%d bloggers liken dit: